Модель підготовки вчителя фізичної культури до виховання молодших школярів

Модель організаційно-методичної підготовки вчителя фізичної культури до реалізації оздоровчо-вольової функції фізичного виховання молодших школярів Наука, як відомо, це сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність. Найбільш поширеним із застосовуваних шляхів пізнання є моделювання. Йому притаманне найбільш глибоке проникнення в теоретичне мислення і практичну діяльність дослідника. Методологічна функція моделювання…

Вольові якості учнів: фізична культура

Більший приріст показників рухової підготовленості в експериментальній групі пояснюється, насамперед активним і свідомим відношенням до занять учнів, а також педагогічними умовами, які були створені в процесі проведення формуючого експерименту. Як бачимо, суттєве покращення показників сформованості вольових якостей учнів супроводжується помітним приростом показників їх фізичної підготовленості. Цей факт підтверджує доцільність впровадження в практику проведення уроків фізичної…

Система соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту для жителів р. Запоріжжя

Стан галузі фізичної культури і спорту м.. Запоріжжя Аналіз поточного стану фізичної культури і спорту в м.. Запоріжжя дозволив констатувати наступне: 1. Показник залучення дітей у віці 6-18 років до занять у ДЮСШ, СДЮШОР -13,5% від загальної кількості. 2. Рівень забезпечення населення спортивними залами – (м кв. на 10000 мешканців) – 1175,3 м норматив –…

Здоровий спосіб життя учня: методи і моделі

Відзначимо, що в плані нашого дослідження є вивчення досвіду роботи школи здоров’я міста Бердянська, а також детальний аналіз самої моделі (автори – проф. О. Павлютенков та директор гімназії Ст. Сергієнко), дозволив нам визначити важливу складову цієї моделі – «Учень – збереження власного здоров’я ». Розкриємо її основні компоненти: • знання анатомо-фізіологічних особливостей свого організму; •…

Експериментальна перевірка методики формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку

Формувальний етап експерименту з формування вольових якостей учнів на уроках фізичної культури проводився протягом 2006 – 2007 навчального року. Його метою було вивчення ефективності педагогічних засобів і запропонованої нами методики формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою. У формуючому експерименті брали участь два паралельних класи, один з яких становили контрольну…

Фізична культура і спорт у системі підготовки фахівців в умовах вищої школи

Важко переоцінити значення фізичної культури і спорту в житті студентської молоді, взагалі молодих людей, тих, від кого залежить майбутнє держави, добробут її громадян. Технічний прогрес, стрімкий, бурхливий розвиток науки і техніки, стрімке збільшення кількості нової інформації, на тлі значного зменшення рухової активності, роблять навчальний працю студентів інтенсивною, напруженою, а вона, відповідно, диктує і більш високі…

Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою

Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою (дослідження А. О. Артюменко, адаптована нами для молодших учнів) Майбутнього вчителя фізичної культури треба усвідомити нами процесу фізичного виховання. З цією метою методичних прийомів. При формуванні вольових якостей молодших школярів потрібно дотримувати наступні правила: 1. Починати з мінімальних зусиль, поступово підвищуючи їх в процесі занять….

Рішучість, як ознака вольового якості

Рішучість – це така вольова якість, що характеризується мінімальним часом прийняття рішення в значимій для людини ситуації. Рішучість багатьма авторами розуміється по-різному. Так, В. А. Крутецький при визначенні рішучості зазначає швидкості прийняття рішення. Е. П. Ільїн пов’язує рішучість з правильним в даних умовах рішення, а в. І. Селіванов визначає рішучість як здатність швидко оцінювати обставини…

Соціальні стандарти у галузі фізичної культури і спорту

Проблема розробки соціальних стандартів в різних сферах життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення ефективності соціальної роботи серед різних груп населення. Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту у зв’язку із суттєвим погіршенням стану здоров’я різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної підготовленості. Очевидно, що дана проблема має…

Воля та вольові якості молодшого учня в початкових класах

Особливості змістово-процесуального компонента (воля та вольові якості молодшого учня) в моделі готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей учнів початкових класів Як вже було зазначено у підрозділі 1.2., Змістовно-процесуальний, або когнітивний компонент включає наступні критерії: система професійних знань, умінь і навичок з оздоровчо-вольової функції педагогічного процесу в початковій ланці освіти; практичну реалізацію педагогічних…