Вчитель фізкультури і формування вольових якостей

У роботі з учнями молодших класів застосовують різноманітні засоби, але головним з них є вправи основної гімнастики, акробатичні вправи, ходьба і біг у різних варіантах з подоланням перешкод, човниковий біг, вправи з м’ячами, танцювальні рухи, рухливі ігри, плавання, пересування на лижах. Треба заохочувати учнів до застосування в позаурочний час нетрадиційних для уроків засобів, а сам…

Фізичне навантаження і робота в житті сучасної людини

ХХ століття називають “атомним”, “електроніки”, “техніки”, швидкостей “. Можна назвати ще багато інших титулів, якими нагородили журналісти, публіцисти цей вік. Але це ще і століття різних перевантажень: нервових, інформаційних, часових тощо. Сучасна людина сьогодні має швидше, ніж це було раніше, пристосовуватися до нових умов діяльності, шаленого ритму життя, брак часу, лавини інформації, кількість якої кожні…

Модель підготовки вчителя фізичної культури до виховання молодших школярів

Модель організаційно-методичної підготовки вчителя фізичної культури до реалізації оздоровчо-вольової функції фізичного виховання молодших школярів Наука, як відомо, це сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність. Найбільш поширеним із застосовуваних шляхів пізнання є моделювання. Йому притаманне найбільш глибоке проникнення в теоретичне мислення і практичну діяльність дослідника. Методологічна функція моделювання…

Вольові якості учнів: фізична культура

Більший приріст показників рухової підготовленості в експериментальній групі пояснюється, насамперед активним і свідомим відношенням до занять учнів, а також педагогічними умовами, які були створені в процесі проведення формуючого експерименту. Як бачимо, суттєве покращення показників сформованості вольових якостей учнів супроводжується помітним приростом показників їх фізичної підготовленості. Цей факт підтверджує доцільність впровадження в практику проведення уроків фізичної…

Система соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту для жителів р. Запоріжжя

Стан галузі фізичної культури і спорту м.. Запоріжжя Аналіз поточного стану фізичної культури і спорту в м.. Запоріжжя дозволив констатувати наступне: 1. Показник залучення дітей у віці 6-18 років до занять у ДЮСШ, СДЮШОР -13,5% від загальної кількості. 2. Рівень забезпечення населення спортивними залами – (м кв. на 10000 мешканців) – 1175,3 м норматив –…

Здоровий спосіб життя учня: методи і моделі

Відзначимо, що в плані нашого дослідження є вивчення досвіду роботи школи здоров’я міста Бердянська, а також детальний аналіз самої моделі (автори – проф. О. Павлютенков та директор гімназії Ст. Сергієнко), дозволив нам визначити важливу складову цієї моделі – «Учень – збереження власного здоров’я ». Розкриємо її основні компоненти: • знання анатомо-фізіологічних особливостей свого організму; •…

Експериментальна перевірка методики формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку

Формувальний етап експерименту з формування вольових якостей учнів на уроках фізичної культури проводився протягом 2006 – 2007 навчального року. Його метою було вивчення ефективності педагогічних засобів і запропонованої нами методики формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою. У формуючому експерименті брали участь два паралельних класи, один з яких становили контрольну…

Фізична культура і спорт у системі підготовки фахівців в умовах вищої школи

Важко переоцінити значення фізичної культури і спорту в житті студентської молоді, взагалі молодих людей, тих, від кого залежить майбутнє держави, добробут її громадян. Технічний прогрес, стрімкий, бурхливий розвиток науки і техніки, стрімке збільшення кількості нової інформації, на тлі значного зменшення рухової активності, роблять навчальний працю студентів інтенсивною, напруженою, а вона, відповідно, диктує і більш високі…

Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою

Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою (дослідження А. О. Артюменко, адаптована нами для молодших учнів) Майбутнього вчителя фізичної культури треба усвідомити нами процесу фізичного виховання. З цією метою методичних прийомів. При формуванні вольових якостей молодших школярів потрібно дотримувати наступні правила: 1. Починати з мінімальних зусиль, поступово підвищуючи їх в процесі занять….

Рішучість, як ознака вольового якості

Рішучість – це така вольова якість, що характеризується мінімальним часом прийняття рішення в значимій для людини ситуації. Рішучість багатьма авторами розуміється по-різному. Так, В. А. Крутецький при визначенні рішучості зазначає швидкості прийняття рішення. Е. П. Ільїн пов’язує рішучість з правильним в даних умовах рішення, а в. І. Селіванов визначає рішучість як здатність швидко оцінювати обставини…