Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей учня

Актуальність теми обумовлена ??новими методологічними принципами розвитку освіти, створення її законодавчої бази. Так, за новим Законом України “Про загальну середню освіту” її мета і результат – інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти, трудової діяльності і в цілому повноцінного життя. У відповідності з цим вперше серед завдань шкільної освіти виділено:…

Критерії оцінки та показники сформованості якостей учнів молодшого шкільного віку

Критерії оцінки та показники сформованості якостей учнів молодшого шкільного віку. (Дослідження Б. М. Смирнова К. Л. Бабаяна) До тестів першої групи (наполегливість, витримка і самовладання) 1. Довільна затримка дихання. Досліджуваному пропонують дві спроби. Про другої спроби йому повідомлялося після закінчення першої. У другій спробі разом із затримкою дихання оцінювалася за показниками часу першої та другої…

Фізична культура і спорт в житті сучасної людини

З поняттям “фізична культура” досить тісно пов’язане і таке широко вживане поняття, як “спорт”. Насамперед зазначимо, що спорт – багатопланове суспільне явище, дієвий фактор фізичного виховання, одна з основних форм фізичної підготовки людини до праці і інших суспільно корисних видів діяльності, важливий засіб морально-етичного й естетичного виховання, розвитку і зміцнення міжнародних зв’язків. Але маючи певні…

Педагоги і вчителі фізичної культури для формування школярів

Аналіз сучасних теоретичних і професійних вимог до оздоровчого простору фізичного виховання молодших школярів, до роботи фізичної культури до формування вольових якостей учнів початкових класів, вивчення досвіду кращих вчителів фізичної культури з досліджуваної проблеми показали, що в структурі їх професійної готовності не відтворена специфіка організації діяльності по формуванню волових якостей молодших школярів. Це, в свою чергу,…

Норми витрат на харчування у розрахунку на одну людину на добу

При проведенні спортивних змагань міського та державного рівня та навчально-тренувальних зборів, пов’язаних безпосередньо з підготовкою до державних змагань: Види спорту з великими фізичними навантаженнями і енерговитратами Інші види спорту для юніорів, юніор і дорослих до 52 грн. до 42 грн. для юнаків та дівчат до 39 грн. до 32 грн. тренерів, суддів та інших учасників…

Професійна спрямованість фізичної культури у внз

Організація фізичного виховання і масового спорту у внз регламентується Положенням, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 4 від 11.01.2006 року. Основними завданнями фізичної культури і масового спорту у вищих навчальних закладах є: Освітні: – Формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і методичних умінь і навичок з фізичної культури, масового спорту, фізичної…

Вчитель фізкультури і формування вольових якостей

У роботі з учнями молодших класів застосовують різноманітні засоби, але головним з них є вправи основної гімнастики, акробатичні вправи, ходьба і біг у різних варіантах з подоланням перешкод, човниковий біг, вправи з м’ячами, танцювальні рухи, рухливі ігри, плавання, пересування на лижах. Треба заохочувати учнів до застосування в позаурочний час нетрадиційних для уроків засобів, а сам…

Фізичне навантаження і робота в житті сучасної людини

ХХ століття називають “атомним”, “електроніки”, “техніки”, швидкостей “. Можна назвати ще багато інших титулів, якими нагородили журналісти, публіцисти цей вік. Але це ще і століття різних перевантажень: нервових, інформаційних, часових тощо. Сучасна людина сьогодні має швидше, ніж це було раніше, пристосовуватися до нових умов діяльності, шаленого ритму життя, брак часу, лавини інформації, кількість якої кожні…

Модель підготовки вчителя фізичної культури до виховання молодших школярів

Модель організаційно-методичної підготовки вчителя фізичної культури до реалізації оздоровчо-вольової функції фізичного виховання молодших школярів Наука, як відомо, це сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність. Найбільш поширеним із застосовуваних шляхів пізнання є моделювання. Йому притаманне найбільш глибоке проникнення в теоретичне мислення і практичну діяльність дослідника. Методологічна функція моделювання…

Вольові якості учнів: фізична культура

Більший приріст показників рухової підготовленості в експериментальній групі пояснюється, насамперед активним і свідомим відношенням до занять учнів, а також педагогічними умовами, які були створені в процесі проведення формуючого експерименту. Як бачимо, суттєве покращення показників сформованості вольових якостей учнів супроводжується помітним приростом показників їх фізичної підготовленості. Цей факт підтверджує доцільність впровадження в практику проведення уроків фізичної…