Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою

Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою (дослідження А. О. Артюменко, адаптована нами для молодших учнів) Майбутнього вчителя фізичної культури треба усвідомити нами процесу фізичного виховання. З цією метою методичних прийомів. При формуванні вольових якостей молодших школярів потрібно дотримувати наступні правила: 1. Починати з мінімальних зусиль, поступово підвищуючи їх в процесі занять….

Рішучість, як ознака вольового якості

Рішучість – це така вольова якість, що характеризується мінімальним часом прийняття рішення в значимій для людини ситуації. Рішучість багатьма авторами розуміється по-різному. Так, В. А. Крутецький при визначенні рішучості зазначає швидкості прийняття рішення. Е. П. Ільїн пов’язує рішучість з правильним в даних умовах рішення, а в. І. Селіванов визначає рішучість як здатність швидко оцінювати обставини…

Соціальні стандарти у галузі фізичної культури і спорту

Проблема розробки соціальних стандартів в різних сферах життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення ефективності соціальної роботи серед різних груп населення. Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту у зв’язку із суттєвим погіршенням стану здоров’я різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної підготовленості. Очевидно, що дана проблема має…

Воля та вольові якості молодшого учня в початкових класах

Особливості змістово-процесуального компонента (воля та вольові якості молодшого учня) в моделі готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей учнів початкових класів Як вже було зазначено у підрозділі 1.2., Змістовно-процесуальний, або когнітивний компонент включає наступні критерії: система професійних знань, умінь і навичок з оздоровчо-вольової функції педагогічного процесу в початковій ланці освіти; практичну реалізацію педагогічних…

Методика формування вольового комплексу особистості молодшого учня

Зміст проекту «Формування вольового комплексу молодшого учня». В. Класифікаційне дерево вольового комплексу особистості молодшого учня (дослідження С. Поліщук) Виявлено, що вольові якості (цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, сміливість, рішучість, витримка, самовладання, ініціативність, самостійність), знаходячись у взаємозв’язку, в той же час відзначаються унікальністю розвитку в молодшому шкільному віці. Майбутній вчитель фізичної культури повинен знати: Розвиток волі хлопчиків молодшого…

Аспекти діяльності людини в сфері культури

У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох аспектах: 1) пізнає культуру (пізнавальний аспект), зафіксовану в матеріальних і духовних цінностях, створених попереднім людським досвідом (засвоєння, оволодіння придбання знань науки, техніки, літератури, мистецтва, що сприяє формуванню людської особистості, розвитку його здібностей); 2) діє (дієвий) в суспільному середовищі як носій відповідних культурних цінностей, які в цілому…

Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до навчання молодших школярів

Характеристика стану готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей молодших школярів На сучасному етапі реформування шкільної освіти в контексті її реалізації оздоровчої функції передбачаються суттєві зміни в методику проведення уроків фізичної культури у початковій школі. Насамперед, згідно Концепції 12-річної середньої освіти, передбачено введення в початковій школі інтегрованого курсу “Основи здоров’я і фізична культура”….

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в початковій школі

Фізичне виховання як невід’ємна складова освіти забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої активності. В системі освіти держава забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити:…

Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами

У ХХ столітті – більше того, в останнє десятиліття і навіть роки – вага фізичної культури і спорту в житті сучасної людини безмірно зросла. На це є об’єктивні причини. Їх багато, цілий комплекс, вони взаємопов’язані між собою, над їх вивченням працюють у всьому світі-тисячі людей, численні науково-дослідні установи. Я дозволю собі зупинитися лише на кількох…

Вчитель фізичної культури і принципи фізичного виховання

Результати спостережень свідчать, що вчителям-початківцям, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, властивий офіційний стиль спілкування зі школярами, тоді як у досвідчених педагогів спостерігається велика різноманітність методів впливу на учнів, способів спілкування з ними. Викладачі з великим стажем роботи обов’язково враховують стан учнів, беручи до уваги те, чим вони займаються зараз і чим займатимуться потім. Згідно з…