Соціальні стандарти у галузі фізичної культури і спорту

Проблема розробки соціальних стандартів в різних сферах життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення ефективності соціальної роботи серед різних груп населення.

Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту у зв’язку із суттєвим погіршенням стану здоров’я різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної підготовленості.
Очевидно, що дана проблема має велике загально соціальне значення у світлі забезпечення різних галузей виробництва представниками з високим рівнем фізичної підготовленості і стану здоров’я.

Важливо зазначити, що проблема розробки соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту передбачає вирішення не тільки питань, пов’язаних з безпосереднім нормуванням кількості спортивних споруд, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам, але і розробку критеріїв оцінки поточного стану здоров’я осіб, що займаються, рівня їх функціонального стану і фізичної підготовленості.
В зв’язку з вищевикладеним в рамках даної теми була проведена робота за всіма вказаними напрямками. Необхідно відзначити, що розроблені для жителів м.. Запоріжжя нормативи фізичної підготовленості та функціонального стану є ексклюзивним матеріалом в даному напрямку.
Робота проводиться на підставі договору з управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради.

Об’єкт дослідження – соціальні стандарти занять фізичною культурою і спортом в умовах великого промислового міста (м. Запоріжжя).
Мета роботи – розробка соціальних стандартів для різних груп населення у галузі фізичної культури та спорту, зокрема стосовно рівня фізичної підготовленості та функціонального стану.
Методи дослідження – аналітичний, порівняльний, експериментальний.

Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури і спорту

Державний соціальний стандарт обслуговування закладами фізичної культури і спорту (далі – Стандарт) є документом, який входить до складу нормативно-правової бази системи державних соціальних стандартів і нормативів. Перелік цих нормативів у сфері фізичної культури і спорту наведено в Державному класифікаторі соціальних стандартів і нормативів, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293.
Стандарт розроблений відповідно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” та Закону України “Про соціальні послуги”.

Стандарт встановлений з метою забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян. На підставі стандарту визначаються обсяги соціальних послуг державних та комунальних суб’єктів, які надаються громадянам та дітям у випадках, передбачених законодавством.

Об’єктом стандартизації є діяльність у сфері фізичної культури і спорту та її результативність у забезпеченні населення закладами фізкультури і спорту, безкоштовними і платними послугами, пропускної здатності фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, радіуса обслуговування, пропорцій розміщення споруд та їх кількості, розмірів, кількості місць , оцінки фізичної підготовленості населення та підготовки спортсменів в Україні. Основний зміст стандарту представляють соціальні показники та відповідні їм соціальні норми та нормативи. Стандарт спрямований на реалізацію права громадян на фізичне виховання і фізичний розвиток, забезпечення закладами та послугами фізичної культури і спорту, дитячо-юнацькими спортивними школами, доступності послуг, в тому числі безкоштовних.

Стандарт сформовано на засадах наукового обґрунтування забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян у сфері фізичної культури і спорту, урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту.

Дотримання стандарту є обов’язковим для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних і недержавних суб’єктів, що надають соціальні послуги у сфері фізичної культури і спорту.

Фінансове забезпечення надання соціальних послуг у сфері фізичної культури і спорту здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і організацій, соціальних фондів, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством .

У цьому стандарті терміни та поняття вживаються в такому значенні:

? державні соціальні стандарти – встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні показники, норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій, соціальні показники – соціальні послуги, складові соціальний стандарт, за яким можна судити про його зміст та розвиток;
? соціальні норми – законодавчо встановлені заходи і сукупність відомостей в сфері соціального, житлово-комунального, транспортного і зв’язкового обслуговування, охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, торгівлі і громадського харчування, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей;
? соціальні нормативи – розрахункові величини витрат матеріальних ресурсів, що входять у сферу державної соціальної стандартизації;
? соціальні послуги – комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;
? соціальне обслуговування – система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.
Соціальні показники стандарту та відповідні їм соціальні норми та нормативи
Зміст соціальних показників стандарту, відповідні їм соціальні норми та нормативи наведені в табл. 1 з урахуванням інфраструктури системи фізичної культури і спорту, їх видів і вимог щодо підготовки спортсменів:
? послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури і спорту;
? забезпечення населення закладами фізичної культури і спорту;
? фізична підготовка населення і підготовка спортсменів.