Педагоги і вчителі фізичної культури для формування школярів

sdfsf4es_1.jpg

Аналіз сучасних теоретичних і професійних вимог до оздоровчого простору фізичного виховання молодших школярів, до роботи фізичної культури до формування вольових якостей учнів початкових класів, вивчення досвіду кращих вчителів фізичної культури з досліджуваної проблеми показали, що в структурі їх професійної готовності не відтворена специфіка організації діяльності по формуванню волових якостей молодших школярів.

Це, в свою чергу, вимагає перегляду змісту підготовки майбутніх учителів фізичної культури, внесення певних змін до неї. Результативність зазначеної підготовки визначається рівнем готовності студентів до проведення роботи з формування вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури.

Проблема готовності до професійної діяльності отримала широке висвітлення в працях провідних вчених: Л. Р. Арчажниковои, М. Р. Виевськои, М. І. Дяченко, Л. О. Кандибовича, Л. В. Конлрашовои, О. Р. Мороза, В .Про.Слостьонина та ін. Зустрічаються різні трактування дефініції “готовність” до професійної діяльності, що пояснюється розбіжністю наукових підходів авторів[11; 29; 30; 36; 49; 59; 73; 76; 78; 84].
Аналіз визначення поняття “готовність” дозволив нам уточнити сутність готовності майбутніх учителів фізичної культури, яка характеризується сукупністю певних якостей особистості студентів і забезпечує можливість проведення роботи з формування вольових якостей учнів початкової школи. Зазначений інтерес становлять висновки М. Р. Виевськои, Л. В. Кондрашовои, О. Р. Мороза, які вважають, що сутність готовності студентів до професійної діяльності – це, насамперед, його підготовленість до виконання професійних функцій.

Взагалі, як було зазначено, готовність студентів до професійної діяльності і, зокрема, до проведення роботи з формування вольових якостей молодших школярів, розглядається вченими як інтегративне утворення, що має певну структуру.

Автори

1. Психологічний стан, ініціативність; винахідливість; емоційна стійкість; професійно-педагогічне мислення
Сластенин Ст. А.
2. Ідейно-моральні погляди; професійно-педагогічні переконання; професійна спрямованість психічних процесів; педагогічних оптимізм; потреба у професійному самоосвіті
Кондратова Ст. Л.
3. Методичні знання; професійні вміння; позитивне ставлення до роботи Пенькова Р. В.
4. Суспільно-політичні; психолого-педагогічні; спеціальні знання та вміння Аржачникова Л. Р.
5. Психологічна готовність; теоретична підготовленість до педагогічної діяльності; практична готовність до професії вчителя; ідейно-політичні підготовка, світогляд і загальна культура вчителя; професійна спрямованість особистості вчителя

Мороз А. Р.
6. Професійно-педагогічна спрямованість особистості; теоретична озброєність; професійні знання, навички
Нечаєва Ст. Л.
7. Мотиваційний; морально-орієнтаційного; просвітницько-орієнтаційного; емоційно-вольовий; психофізіологічний; оцінний
ВІЄВСЬКИЙ М. Р.
8. Концептуальний; когнітивний; мотиваційний; емоційно-вольовий; операційно-поведінковий Манукова С. А.
9. Ідейно-моральні переконання; професійні знання, вміння; особистісні риси вчителя; педагогічні здібності
Ню .Р.Л.

Вирішення широкого спектру задач фізично-оздоровчої функції педагогічного процесу в початковій школі потребує відповідної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у педагогічному навчальному закладі. Ми визначаємо готовність майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження фізично-оздоровчої функції педагогічного процесу як складне інтегроване поняття, що передбачає єдність теоретичної, практичної і фізично вольової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до процесів фізико-оздоровчого простору початкової ланки освіти. Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей молодших школярів розглядається нами як єдність компонентів: мотиваційного, когнітивного, особистісно-вольового й операційного.