Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в початковій школі

фізкультурно-оздоровчої роботи

Фізичне виховання як невід’ємна складова освіти забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої активності. В системі освіти держава забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.

Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити:

– Комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових здоров’я;
– Вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах, що забезпечують оздоровчу спрямованість та індивідуальність підходів;
– Використання різноманітних форм рухової активності та інших засобів фізичного вдосконалення.

Успішно розв’язати завдання фізичного виховання школярів можливо, якщо перетворити його на органічну частину гуманістичного навчально-виховного процесу, використовувати засоби фізкультурно-оздоровчої роботи, які б заклали основи для забезпечення і розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я учнів, особливо початкової школи. Тому важливо, щоб майбутні вчителі фізичної культури усвідомлювали, що зміст фізичного виховання учнів: складається з взаємопов’язаних компонентів
У зв’язку з цим, існує гостра необхідність у пошуках засобів інтенсифікації системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури, підвищення ефективності у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в умовах оздоровчо-вольової спрямованості фізичного виховання учнів початкової школи.

Аналіз літератури з питань: виховання волі, формування вольових якостей молодших школярів, дисертаційних досліджень з проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до такої роботи в початкових класах, а також вивчення передового досвіду кращих вчителів України з досліджуваної проблеми показав про недостатній теоретичний і особливо методичний аспекти фізкультурно оздоровчої роботи з майбутніми фахівцями у вищому педагогічному закладі з метою їх підготовки до виконання завдань у розвитку основних видів рухових дій, формування рухово-вольових умінь і навичок учнів початкової школи.

певною мірою ці питання були поставлені в статтях М. Зубалия, А. Борисенка, Ст. Столитенка та інших на сторінках журналу «Фізичне виховання в школі». Аналіз вищевказаних статей показав, що методичний аспект підготовки вчителів фізичної культури використовуючи метод проектування як суть в навчальному процесі (лекції, семінари, практичні заняття), так і під час педагогічної практики в школі та в дитячих таборах відпочинку.

Цей метод далеко не універсальним способом вирішення складних дидактичних проблем, він повинен ще вписатися в загальну систему особистісно орієнтованого навчання як у школі, так і у вищому педагогічному закладі. А як педагогічна технологія передбачає сукупність дослідницьких, проблемних, пошукових методів. На сьогоднішній день педагогічна наука намагається підійти до цього питання відповідально. Метод проектів використовується не замість систематичного предметного навчання, а як компонент системи освіти. Робота за цим методом – відносно високий рівень складності педагогічної діяльності, який передбачає серйозну кваліфікацію вчителя, зокрема вчителя фізичної культури. Тому аналіз літератури з даної проблеми дозволив нам скласти систему таких проектів. Розглянемо їх докладніше.

Навчальний проект як комплексний і багатоцільовий метод, де домінує діяльність учнів:

• практико-орієнтований – спрямований на соціальні інтереси самих учасників проекту або замовника;
• дослідницький – по структурі нагадує наукове дослідження;
• інформаційний – спрямований на збір інформації з метою аналізу та узагальнення;
• творчий – передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів;
• рольовий – практиканти беруть на себе роль літературних чи історичних героїв, вигаданих персонажів тощо.

За комплексністю і характером контактів розрізняють моно проекти, міжпредметні проекти.
За тривалістю проекти діляться на міні проекти, короткострокові проекти, тижневі, річні проекти.

В нашій роботі за основу обрано практико-орієнтований фізкультурно-оздоровчий проект: «Методика формування вольового комплексу особистості молодшого учня» концептуальна основа цього проекту взята з дослідження С. А. Поліщук «Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку»: Учеб. посібник, – Суми, 2005.