Експериментальна перевірка методики формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку

якості учнів шкільного віку

Формувальний етап експерименту з формування вольових якостей учнів на уроках фізичної культури проводився протягом 2006 – 2007 навчального року. Його метою було вивчення ефективності педагогічних засобів і запропонованої нами методики формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою.

У формуючому експерименті брали участь два паралельних класи, один з яких становили контрольну групу і один – експериментальну. Протягом навчального року в експериментальному класі уроки фізичної культури проводилися з урахуванням наших рекомендацій, спрямованих на формування вольових якостей. у контрольній групі заняття проводилися за загальноприйнятою методикою. Реєстрація показників вольових і фізичних якостей учнів проводилася на початку експерименту та в кінці експерименту.

Після закінчення формуючого експерименту були підведені підсумки, проведено порівняння результатів контрольної та експериментальної груп, показаних під час виконання тестових вправ, і бальних оцінок вольових якостей, отриманих в ході педагогічних спостережень. Ефективність виховних впливів на учнів у процесі занять фізичною культурою визначалося шляхом оцінки статистичної достовірності різниці показників вольових якостей в учнів експериментальної і контрольної груп методами математичної статистики та порівняльного аналізу.

Оцінювалися дві групи вольових якостей. Це пояснюється тим, що різноманітність і неоднозначність міркувань фахівців щодо змісту, кількості та діагностики вольових якостей призвело до необхідності їх класифікації. Підставою для поділу різних вольових якостей на групи вважається динаміка процесів збудження і гальмування. До першої групи відносяться наполегливість, витримка і самовладання, другу групу становлять ініціативність, рішучість і сміливість. Складання вольових якостей за вказаним принципом дозволяє, на наш погляд, впевненіше застосовувати методи їх діагностики та значно спростити роботу експертів у процесі педагогічного спостереження.

Для оцінки обох груп вольових якостей застосована методика А. В. Висоцького під назвою “Використання методу спостереження для оцінки вольових якостей”, яку ми адаптували для оцінки рівнів сформованості вольових якостей учнів молодшого шкільного віку в процесі занять фізичними вправами.

Проводячи спостереження за учнями експериментальних класів, ми дотримувалися думки А. В. Висоцького про те, що досить повну характеристику вольової активності суб’єкта можна отримати, спостерігаючи за його наполегливістю, ініціативністю, рішучістю, самостійністю, витримкою, організованістю і дисциплінованістю, які проявляються у якому-небудь виді діяльності.

Оцінювання вольових якостей учнів у процесі педагогічного спостереження на уроках фізичної культури за п’ятибальною системою: 5 – вольове якість дуже сильно розвинена, 4 – сильно розвинена, 3 – слабо розвинена, 2 – дуже слабо розвинена, 1 – вольове якість не властива даному суб’єкту (для більшої точності оцінка могла утримувати десяті бала, наприклад, 3,7 або 4,2).

Загальна оцінка кожної вольової якості визначалася як середнє арифметичне, отриманий від ділення суми оцінок даної якості на число експериментів. Якщо середнє арифметичне дорівнює 4 і вище, дана якість проявляється сильно, в інших випадках – вольове якість вважається слабо виявляється. Таким чином визначалися рівні сформованості вольових якостей учнів експериментальних і контрольних класів.